پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
کمیته علمی

رئيس همايش: دکتر جليل اميرپور دارياني

دبير علمي : دکتر یحیی ابراهیم نژاد

دبير اجرايي: دکتر حبیب اقدم شهریار

اعضاي کميته علمي

تغذيه دام

ژنتيک و اصلاح نژاد دام

فيزيولوژي دام

زنبور عسل

دامپزشکي

 پروفسور کامبيز ناظر عدل

 دکتر حميد امانلو

  دکتر يحيي اسدي

 دکتر علي ميرزا آقازاده

 دکتر ناصر ماهري سيس

 دکتر يحيي ابراهيم نژاد

 دکتر حبيب اقدم شهريار

   دکتر رامین سلامت دوست نوبر

 دکتر ابوالفضل آقاجانزاده گلشني

 دکتر عليرضا صفامهر

 دکتر علي نوبخت

 دکتر ابوالفضل اسعدي ديزجي

 دکتر قاسم حبیبی بی بالانی
 دکتر ابوالفضل قرباني

 دکتر حميدرضا سيد آبادي

 دکتر سعيد باقري

 دکتر طرلان فرهوش

 دکتر يوسف مهمان نواز

 مهندس عبدالرضا يگانه

  دکتر علیرضا احمد زاده

  دکتر امیر محمد دانشیان

  دکتر محمد نريماني

  دکتر حسین چراغی

   دکتر عبدالاحد شاددل تیلی

 دکتر جمشيد قياسي قلعه کندي

 دکتر توحيد وحدت پور

 دکتر محمد رضا عطار نصرتي

 دکتر رحيم بهشتي کويچ

 دکتر وحيد ديانت

 

دکتر ابوالفضل اسعدي ديزجي

دکتر محمد رضا دستوري

دکتر حبيب اقدم شهريار

دکتر عبدالاحد شاددل تیلی

  دکتر حميد ميرزائی

 دکتر محمد رضا وليلو

 دکتر سعيد قائم مقامي

 دکتر علی رضاپور کارگر

دکتر اميرفرهنگ هوشنگی

 دکتر محمد صدقيان

 دکتر بهراد عشرت خواه

 دکتر محمد حسين موثق

 دکتر اميررضا کرمي

 دکتر جلال شايق

 دکتر کيوان هاتفي نژاد

 دکتر رضا آقايي